روزمه تاسیسات

پروژه برگپور

پروژه چهاراه مخابرات

اجرای خطوط آبرسانی میدان شهدا

پروژه چمن۹

پروژه رستمی

پروژه پیروزی۱۶

پروژه پیروزی۲۳

پروژه مهدی۸

پروژه هاشمیه ۲۸و……..

روزمه از سال ۹۴ به بعد

۱-پروژه۱۰۰ واحدی آرمان امیریه۳۱ در سال ۹۴

۲-پروژه ۶واحدی دانشجو۱۸ در سال ۹۴

۳-پروژه ۶ واحدی فرامرز۴۰ در سال ۹۴

۴-پروژه ۵واحدی لاله۱

۵-پروژه ۷ واحدی صدر۱۶

۶-پروژه ۹ واحدی قاضی طباطبایی۷

۷-پروژه فلستین