روزمه تاسیسات

پروژه برگپور

پروژه چهاراه مخابرات

اجرای خطوط آبرسانی میدان شهدا

پروژه چمن۹

پروژه رستمی

پروژه پیروزی۱۶

پروژه پیروزی۲۳

پروژه مهدی۸

پروژه هاشمیه ۲۸و……..

روزمه از سال ۹۴ به بعد

۱-پروژه۱۰۰ واحدی آرمان امیریه۳۱ در سال ۹۴

۲-پروژه ۶واحدی دانشجو۱۸ در سال ۹۴

۳-پروژه ۶ واحدی فرامرز۴۰ در سال ۹۴

۴-پروژه ۵واحدی لاله۱

۵-پروژه ۷ واحدی صدر۱۶

۶-پروژه ۹ واحدی قاضی طباطبایی۷

۷-پروژه فلستین۱۵/۱

۸-پروژه فلسطین۱۵/۲

۹-پروژه آخوند۱۶

۱۰- پروژه آخوند۲۶

۱۱-پروژه هاشمیه ۹۱

۱۲-پروژه نماز۱

۱۳-پروژه سرافرازان۱۳

۱۴-پروژه قاضی۹

۱۵-پروژه فرامرز۳۴

۱۶-پروژه فرامرز۳۲

۱۷-پروژه تعاون۶

۱۸-پروژه فرامرز۱۱

۱۹-پروژه آزادی۵۹

۲۰-پروژه آزادی ۲۸

۲۱-پروژه سجادیه۲۰ برج مدرن الهیه

۲۲-پروژه اقدسیه۳۱