پروژه قاضی طباطبایی۷

اجرای لوله کشی فاضلاب در سال۹۵

سرد و گرم در حال اجرا

کارفرما: جناب آقای علی محمدی

ناظر: مهندس قاسمی