پروژه تعاون

اجرای لوله کشی فاضلاب در خرداد ماه ۹۵ سرد وگرم اجرا

 

 

 

 

 

کار فرما:مهندس یلد پور