پروژه فلسطین

اجرای لوله کشی فاضلاب در خرداد ماه۹۵

کارفرما:جناب آقای اسدی

ناظر مهندس دلیری